Kancelaria Doradztwa
i Rzeczoznawstwa Majątkowego
01-864 Warszawa
ul. Jana Kochanowskiego 2/61

Kancelaria

Tworzymy Kancelarię, która stawia sobie za główne zadanie świadczenie usług związanych z rynkiem nieruchomości dla naszych Klientów. Naszą ofertę kierujemy do osób fizycznych i prawnych oraz instytucji publicznych.

Pracę organizujemy z pełnym zaangażowaniem a powierzone sprawy badamy rzetelnie i wnikliwie. Cechuje nas otwartość, indywidualne podejście, precyzja oraz terminowość. Kierujemy się profesjonalizmem zawodowym określonym przez przepisy prawa, standardy zawodowe oraz etykę zawodową. Zapewniamy zachowanie poufności informacji, czego gwarantem jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

Wynagrodzenie za realizowane przez nas usługi ustalane jest w odniesieniu do rzeczywiście poniesionych kosztów oraz wymaganego nakładu pracy. O wysokości wynagrodzenia decyduje cel i specyfikacja usługi oraz koszty ewentualnych dodatkowych ekspertyz i pozyskania niezbędnych dokumentów. Realizacja usługi następuje w terminie uzgodnionym z Klientem.

Posiadam:

- Uprawnienia zawodowe Rzeczoznawcy Majątkowego nr 6023 w zakresie szacowania nieruchomości.
- Uprawnienia zawodowe Zarządcy Nieruchomości nr 28239 w zakresie zarządzania nieruchomościami.
- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody spowodowane wykonywanymi czynnościami zawodowymi.
- Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.